algemene voorwaarden


1  Algemeen
1.1 Leveringen volgens deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Voor leveringen buiten Nederland kunt u contact met ons opnemen.
1.2 DeWinterWijnen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17161529.
1.3  Het postadres van deWinterWijnen is Hoevenseweg 4, 5403 PA Uden. Alle overige relevante adresgegevens staan vermeld op de website van DeWinterWijnen, www.dewinterwijnen.nl.
1.4  Het BTW nummer van deWinterWijnen is NL 116.229.214.B01.
1.5  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door deWinterWijnen te leveren goederen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.6  In deze algemene voorwaarden wordt met “leverancier” deWinterWijnen bedoeld. In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” c.q. “koper” bedoeld; iedere (rechts)persoon die deWinterWijnen heeft verzocht/opgedragen om goederen te leveren evenals iedere (rechts)persoon die bij of via deWinterWijnen goederen heeft besteld en/of gekocht.
1.7  Onder een overeenkomst wordt verstaan: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer goederen van deWinterWijnen.
1.8  Eventuele inkoop-, verkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper zijn niet van toepassing, tenzij deWinterWijnen deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.9 DeWinterWijnen heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
1.10 Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. DeWinterWijnen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
1.11  De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van deWinterWijnen. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.
1.12  DeWinterWijnen verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de koper dat hij/zij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

2  Offertes
2.1  Alle aanbiedingen van deWinterWijnen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. DeWinterWijnen behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.3  De in de aanbiedingen van deWinterWijnen weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de datum van aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is deWinterWijnen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de koper te geschieden.

3  Uitvoering van de overeenkomst
3.1  DeWinterWijnen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eis van goed vakmanschap uitvoeren. Alle leveringen “franco huis” vinden plaats op door deWinterWijnen aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. In laatstgenoemd geval komen eventuele meerkosten voor rekening van opdrachtgever.
3.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of ontbindt, heeft deWinterWijnen recht op volledige betaling, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de opzegging/ontbinding heeft moeten maken en verminderd met de daardoor bespaarde kosten.

4 Medewerking van opdrachtgever
4.1  Opdrachtgever zal deWinterWijnen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen leveranties.
4.2 Indien de gegevens waarover deWinterWijnen voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door opdrachtgever aan deWinterWijnen ter beschikking worden gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft deWinterWijnen in ieder geval het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5 Levering en levertijd
5.1  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van deWinterWijnen.
5.2  DeWinterWijnen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan opdrachtgever over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.3  Na ontvangst van een bestelling via de website ontvangt de koper van deWinterWijnen een bevestiging per e-mail met de door hem/haar opgegeven bestelling op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.
5.4  De termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd of de uitvoering van de bestelling moet worden verricht, vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens c.q. betaling in het bezit zijn van deWinterWijnen. De koper wordt tevoren telefonisch geïnformeerd over de geplande afleverdatum.
5.5  Indien tussen deWinterWijnen en opdrachtgever is overeengekomen dat goederen binnen een specifiek tijdvak, op een specifiek tijdstip of binnen een specifieke termijn zullen zijn geleverd, moet het betreffende tijdvak, het betreffende tijdstip, of de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend door opdrachtgever.
5.6  Door de enkele overschrijding van het in de voorgaande bepaling genoemde tijdvak, tijdstip of van de in die bepaling genoemde termijn raakt deWinterWijnen niet in verzuim. In dat geval zal opdrachtgever voorafgaand aan een eventuele ingebrekestelling van deWinterWijnen met deWinterWijnen in overleg treden omtrent de voorkoming van verdere vertraging.
5.7  Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor deWinterWijnen. Op het moment van aflevering of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door deWinterWijnen kunnen worden uitgesloten.
5.8  DeWinterWijnen houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. DeWinterWijnen zal de koper hiervan vóór levering op de hoogte stellen.

6  Prijzen
6.1  Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, maar - tenzij anders overeengekomen – exclusief bezorgkosten.

7  Betaling
7.1.a Betaling van tijdens proeverijen bestelde wijn dient te geschieden bij vooruitbetaling door een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen. De betalingscondities staan op de factuur vermeld. Bij gebreke van de op de factuur vermelde betalingscondities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
7.1.b Bij plaatsing van een order via de website zal de opdrachtgever zelf het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer 65.13.23.185 t.n.v. deWinterWijnen te Uden o.v.v. uw naam en woonplaats. Zodra deWinterWijnen een schriftelijke bevestiging van haar bank heeft gekregen van de overboeking wordt de bestelling voor verzending in behandeling genomen.
7.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald volgens de door de opdrachtgever gekozen methode.
7.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit bepaling 7.1.a voortvloeit, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. DeWinterWijnen zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen met daarin een uiterste datum van betaling.
7.4  Alle (incasso)kosten, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de koper of verbandhoudende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de koper, komen geheel voor rekening van de koper. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00, ongeacht of deWinterWijnen daadwerkelijk buitengerechtelijke of gerechtelijke (incasso)kosten heeft moeten maken.
7.5 De koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door de leverancier wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
7.6  Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd voor de duur van de opschorting.

8  Eigendomsvoorbehoud
8.1  DeWinterWijnen behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever geleverde goederen totdat de prijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die deWinterWijnen op opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens deWinterWijnen.
8.2  Zolang de eigendom van geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
8.3  Indien er bij de leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de leverancier bevoegd de bezorging van te leveren zaken of de uitvoering van overeengekomen diensten uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
8.4  Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens deWinterWijnen tekortschiet of deWinterWijnen goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is deWinterWijnen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met deWinterWijnen was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor deWinterWijnen uit de terugneming voortvloeien.

9  Reclamaties
9.1  Eventuele klachten over door of namens deWinterWijnen geleverde goederen dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan deWinterWijnen, bij gebreke waarvan de koper hierop geen beroep meer kan doen. Deze schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomenheid of tekortkoming te bevatten zodat deWinterWijnen in staat is adequaat te reageren.

10  Aansprakelijkheid
10.1  DeWinterWijnen is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever eventueel ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van deWinterWijnen in de nakoming van de overeenkomst zou lijden indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van deWinterWijnen.
10.2  Voor directe schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de leverancier, is de leverancier slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
10.3  Onder directe schade als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van deWinterWijnen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan deWinterWijnen toegerekend kunnen worden; redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
10.4  De aansprakelijkheid van deWinterWijnen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en voor schade als gevolg van bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
10.5  De koper zal de leverancier vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan de leverancier op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de koper niet aansprakelijk zou zijn.

11  Overmacht
11.1  DeWinterWijnen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van deWinterWijnen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door deWinterWijnen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
11.2  Voor zover deWinterWijnen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is deWinterWijnen gerechtigd om dat gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst daarvoor.
11.3  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan deWinterWijnen zijn toe te rekenen. Daaronder moeten onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen het door deWinterWijnen niet of niet tijdig ontvangen van al hetgeen voor de nakoming van haar verplichtingen nodig is van haar leveranciers, alsmede brand, werkstakingen, belemmerende overheidsmaatregelen en technische storingen binnen deWinterWijnen.

12  Ontbinding
12.1  DeWinterWijnen is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst te ontbinden op het tijdstip waarop de koper: (1) in staat van faillissement wordt verklaard, (2) voorlopige surséance van betaling aanvraagt, (3) zijn bedrijf wordt stilgelegd of (4) door onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
12.2  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

13  Geschillen
13.1  Op alle overeenkomsten tussen deWinterWijnen en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2  Ieder eventueel geschil dat tussen deWinterWijnen en opdrachtgever zou ontstaan en dat direct of indirect zou voortkomen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst of uit nadere afspraken naar aanleiding van die overeenkomst, zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.

14  Intellectuele eigendomsrechten
14.1  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de deWinterWijnen website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij deWinterWijnen. DeWinterWijnen staat de bezoeker van deze site toe om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

15  Privacy
15.1  De persoonsgegevens die de koper aan deWinterWijnen verstrekt, worden opgenomen in de databestanden van deWinterWijnen te Uden. Deze gegevens worden door deWinterWijnen verwerkt in het kader van de klantenadministratie en met het oog op het voeren van (gepersonaliseerde) informatie- en promotiecampagnes verband houdende met onze producten en diensten. Indien de koper dergelijke informatie niet (meer) wenst te ontvangen, dan kan hij/zij dit tijdens de bestelprocedure aangeven op het bestelformulier of per e-mail aan info@dewinterwijnen.nl aan deWinterWijnen kenbaar maken.

Uden, augustus 2007